Rejestr umów jako nowy obowiązek Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Rejestr umów jako nowy obowiązek Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Już w tym roku (od 1 lipca) w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych powstanie rejestr zawieranych umów oraz umów z zakresu zamówień publicznych. Przepis ten zawarty został w nowelizacji ustawy o finansach publicznych, a na Ministrze Finansów spoczywać będzie obowiązek prowadzenia rejestru w formie teleinformatycznej. Informację uzupełniać będą osoby na stanowiskach kierowniczych w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub innej okoliczności zawartej w ust.7 ustawy.

Nowelizacja ta, ma na celu zwiększenie jawności informacji publicznych, czy tajemnic ustawowo chronionych. W rejestrze zawierane mogą być umowy, które podlegają udostępnieniu, jak i te, które wyłączają jawność w przypadku ochrony prywatności osoby fizycznej lub przedsiębiorcy.

Jakie umowy powinniśmy zawierać w rejestrze?

W rejestrze zawierane mają być umowy w formie pisemnej, elektronicznej, dokumentowej lub w innej formie, jeśli wartość danego przedmiotu przekracza 500 zł. Jak czytamy w art. 12 ustawy PZP – obowiązkowi rejestru nie będą podlegały umowy zawierane w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów. W rejestrze umów można także zamieścić informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu umowy za zgodą stron, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.

W art. 27a ust. 6 szczegółowo opisano elementy zamieszczane w rejestrze umów, tj.:

  • numer umowy – o ile taki nadano;
  • data i miejsce zawarcia umowy;
  • okres obowiązywania umowy;
  • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • wartość przedmiotu umowy;
  • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Nie spełniasz tego obowiązku? Sprawdź, jakie kary Cię czekają!

Ten kto nie wykonuje obowiązku prowadzenia, aktualizowania rejestru lub podaje nieprawdziwe dane może podlegać karze grzywny, ale ustawodawca przewiduje także kary ograniczenia wolności.

Zastanawiasz się od kiedy będą obowiązywać przepisy?

Nowe przepisy obowiązywać będą od 1 lipca 2022 roku a obowiązek udostępniania informacji zawieranych umów dotyczyć ma umów zawartych od 1 stycznia b.r.

Chcesz wiedzieć więcej?

W celu zapoznania się z nowym przepisami zapraszamy na szkolenie z tematu:  „Rejestr umów w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych od 01.07.2022. Nowy obowiązek dla jednostek. Raportowanie o zawartych umowach.”

Źródło:

Ustawa z 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2054)

Aldona Pajor
Aldona Pajor

Trener

Prawnik, radca prawny w Kancelarii Adwokackiej Agnieszka ZABOROWSKA. Doradza podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Zajmuje się obsługą instytucji publicznych i przedsiębiorców w projektach infrastrukturalnych, w szczególności drogowych, których wartość przekracza każdorazowo 300 mln złotych. Świadczyła pomoc prawną przy udzielaniu największych zamówień z sektora sił zbrojnych w Polsce. Prelegentka na licznych konferencjach i szkoleniach. Autorka i współautorka licznych publikacji z prawa budowlanego oraz zamówień publicznych.