Stawki VAT w górę od 2023 roku – jakie będą skutki?

Stawki VAT w górę od 2023 roku – jakie będą skutki?

30 listopada 2022 roku opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Jednakże niektóre stawki VAT pójdą w górę!

Jakich podwyżek możemy się spodziewać i jaki będą miały skutek? Przeczytaj nasz najnowszy artykuł i dowiedź się jakie zmiany czekają nas w nowym roku.

Jak zmienią się stawki VAT w 2023 roku?

Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że w 2023 roku zostanie utrzymana stawka 0% na żywność oraz darowizny na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Dodatkowo proponowanym rozwiązaniem jest pozostawienie 8% stawki VAT do stosowania środków poprawiających właściwości gleby i nawozowych produktów mikrobiologicznych.

Stawka 0% na produkty spożywcze w 2023 roku

31 grudnia 2022 roku kończy się okres na jaki w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej był obniżony VAT:

 • do 0% na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem;
 • do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%;
 • do 0% na gaz ziemny zamiast 23%;
 • do 5% na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%;
 • do 8% na paliwa silnikowe zamiast 23%;

Jak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia – utrzymana zostanie tylko obniżka VAT na żywość. Na pozostałe produkty VAT zostanie podwyższony, ponieważ obniżka została zakwestionowana przez KE. Będą to stawki, które były stosowane przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli:

 • na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą 8%;
 • na gaz ziemny 23%;
 • na energię elektryczną i cieplną 23%;
 • na paliwa silnikowe 23%;

Powrót 23 % stawki VAT na paliwa

W związku z wprowadzeniem przepisów Tarczy Antyinflacyjnej stawka VAT na paliwa obniżona została w lutym 2022 roku z dotychczasowych 23% do poziomu 8%. Obniżenie stawki VAT miało na celu obniżkę cen paliw. Początkowo zakładano, że Tarcza Antyinflacyjna będzie obowiązywać tylko 3 miesiące. Przepisy zostały jednak przedłużone do końca 2022 roku. Jednakże od stycznia 2023 roku stawka VAT na paliwa powróci do pierwotnego poziomu 23%.

Szkolenie online – SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ!

Darowizny związane z wojną w Ukrainie ze stawką 0%

Do 30 czerwca 2023 roku przedłużone zostało prawo do stosowania stawki 0% do:

 • nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 • nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy;

Na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Środki poprawiające właściwości gleby bez zmian w stawce VAT

8% stawkę będzie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku można nadal stosować do dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

 • środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych i towarów wymienionych w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
 • polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003, z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów;
 • nawozowych produktów mikrobiologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o nawozach i nawożeniu, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a tej ustawy.

Jakie będą skutki powrotu do wyższych stawek VAT – będzie drożej. Wielu z nas w 2023 roku odczuje bardzo negatywne skutki wzrostu niektórych stawek VAT. Musimy przygotować się na wzrost niektórych produktów i usług.

Arkadiusz Duda
Arkadiusz Duda

Trener

Licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej grupy telekomunikacyjnej, spółek z sektora paliwowego, a także gmin dla których uzyskał korzystne wyroki w zakresie prewspółczynnika. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych.