Umowa o pracę na okres próbny w 2023 roku – wszystko co musisz wiedzieć!

Umowa o pracę na okres próbny w 2023 roku – wszystko co musisz wiedzieć!

Umowa na okres próbny może być pierwszym etapem rozpoczęcia pracy na umowie o pracę. Podczas trwania umowy na okres próbny pracodawca może zweryfikować czy kompetencje nowego pracownika sprostają wyzwaniom czekającym go na danym stanowisku.

Aby dowiedzieć się więcej na temat procedury dotyczącej zawierania, trwania oraz rozwiązywania umowy o pracę na okres próbny zapoznaj się z naszym artykułem.

Jak długo można być na okresie próbnym?

Umowa na okres próbny, wykonywana na określonym stanowisku, może być podpisana tylko raz z tym samym pracownikiem i może ona trwać maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie pracodawca musi zadecydować, czy chce zatrudnić danego pracownika na stałe, czy jednak nie chce kontynuować z nim dalszej współpracy. Jeżeli pracodawca podejmie decyzję o zatrudnieniu pracownika, podpisywana jest umowa na czas określony, która może trwać maksymalnie 33 miesiące lub być zawarta na czas nieokreślony.

Uwaga wyjątek! Zgodnie z art. 25 § 3 Kodeksu Pracy pracodawca ma możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem pod warunkiem, że pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy (w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny).

Jakie informacje powinna zawierać umowa o pracę na okres próbny?

Podczas zwierania umowy na okres próbny musimy pamiętać o tym, że powinna ona być podpisana najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy nowozatrudnionego pracownika. W takim dokumencie powinny znajdować się wszystkie podstawowe informacje, m.in. rodzaj pracy, miejsce zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy oraz zakończenia okresu próbnego.

Szkolenie-online-ABC-kadrowca

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Pamiętajmy, że w przypadku wypowiedzenia umowy na okres próbny, prawo do tego ma zarówno pracownik jak i pracodawca. W przypadku umowy o pracę na okres próbny, długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od czasu trwania okresu próbnego i wynosi:

  • 3 dni robocze – w przypadku okresu próbnego trwającego nie więcej niż 2 tygodnie;
  • 1 tydzień – w przypadku okresu próbnego trwającego dłużej niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie – w przypadku okresu próbnego trwającego 3 miesiące;

Umowę o pracę na okres próbny możemy rozwiązać za pomocą trzech poniższych sposobów:

  • Za porozumieniem stron;
  • Za wypowiedzeniem;
  • Bez wypowiedzenia;

Umowa o pracę na okres próbny a wypłata wynagrodzenia

Każdy pracodawca zatrudniający na umowę o pracę na okres próbny musi pamiętać o tym, że nieodpłatna praca na próbę narusza art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który mówi nam o tym, że „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”.

Czy na umowie o pracę na okres próbny przysługuje urlop?

Art. 29 § 1-3 Kodeksu Pracy jasno mówi nam o tym, że pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Musimy pamiętać, że wymiar urlopu w pierwszych miesiącach pracy zależy od stażu pracy pracownika. W przypadku osoby, dla której umowa o pracę na okres próbny jest pierwszą umową, na podstawie której świadczy pracę, przysługuje jej 20/12 wymiaru urlopu za każdy przepracowany miesiąc proporcjonalnie od dnia zatrudnienia. W sytuacji, gdy pracownik ma więcej niż 10 lat stażu pracy, to za każdy miesiąc przysługuje mu 1/12 część z 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Umowa na okres próbny a ciąża

Kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie czy to umowy o pracę na czas nieokreślony, czy na określony lub próbny, podlegają pod ochronę zatrudnienia, której ramy zostały ujęte w zapisach Kodeksu Pracy. Jednakże musimy pamiętać o tym, że ciąża w trakcie trwania umowy na okres próbny niekoniecznie musi skutkować kontynuacją współpracy pomiędzy ciężarną a pracodawcą. Powyższa zasada nie jest stosowana w stosunku do umów o pracę na okres próbny nieprzekraczających jednego miesiąca. Kobieta zatrudniona na umowie na okres próbny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale pozostaje bez prawa do urlopu macierzyńskiego.

KADROWE-ŚRODY-NAJWIĘKSZY-CYKL BEZPŁATNYCH-WEBINARÓW-W-POLSCE!

Czy podczas trwania umowy o pracę na okres próbny można skorzystać z L4?

Jak już wiemy – umowa o pracę na okres próbny jest zawierana w celu sprawdzenia umiejętności pracownika. W związku z tym pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim, może nie mieć potwierdzenia swoich kwalifikacji, co w konsekwencji może doprowadzić do nieprzedłużenia umowy ze strony pracodawcy.

Zgodnie z art. 53 Kodeksu Pracy „Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.”. Przypominamy, że umowa o pracę na okres próbny może trwać maksymalnie 3 miesiące, w związku z tym pracodawca nie ma fizycznej możliwość zwolnić pracownika.

Jeśli w ostatnim dniu 3-miesięcznej umowy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, to umowa ta wygasa z upływem czasu, na jaki została zawarta. Nie można jej wydłużyć na okres przekraczający 3 miesiące.

Umowa o pracę na okres próbny – zmiany w 2023 roku

Nowelizacja Kodeksu Pracy ma wprowadzić do polskiego prawa unijne rozwiązania m.in. dotyczące zatrudnienia. Zmiany przepisów będą dotyczyły m.in. umów o pracę na czas próbny. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie w kwietniu 2023.

Długość okresu próbnego będzie uzależniona od długości umowy o pracę na czas określony, czyli od rodzaju kolejnej umowy o pracę. Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawierana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • na 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy;
  • na 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący przynajmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy;
  • na 3 miesiące – w przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy lub na czas nieokreślony.

Pracodawca będzie miał możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny zawartej na 1 lub 2 miesiące, o 1 miesiąc tylko w uzasadnionych przypadkach. Umowa na czas próbny będzie mogła być wydłużona maksymalnie na 3 miesiące.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.