Zasady udzielania urlopu okolicznościowego

Zasady udzielania urlopu okolicznościowego

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę, jest zobowiązany wykonywać zadania w miejscu i czasie wyznaczonym przez swojego pracodawcę. Dodatkowo bez zgodny pracodawcy, pracownik nie może opuścić swojego miejsca pracy. Jednakże w życiu każdego z nas mogą wystąpić sytuacje, które występują nagle i dotyczące wydarzeń o wyjątkowych sytuacjach okolicznościowych (takich jak np. ślub czy pogrzeb bliskiej osoby). W takich sytuacjach pracownik może złożyć wniosek o urlop okolicznościowy.

 1. Kodeks pracy – urlop okolicznościowy
 2. Wymiar urlopu okolicznościowego
 3. Co, jeśli wykorzystam urlop okolicznościowy w innym dniu niż mowa w rozporządzeniu?
 4. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 5. Wniosek o urlop okolicznościowy

urlop okolicznościowy na pogrzeb babci

Kodeks pracy – urlop okolicznościowy

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632 ze zm.) pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy (tzw. urlop okolicznościowy) w wypadku zaistnienia konkretnych okoliczności o charakterze osobistym, które do tego uprawniają.

Wymiar urlopu okolicznościowego

W § 15 ww. rozporządzenia wprost wskazano wymiar urlopu okolicznościowego. Liczba dni wolnych od pracy nie jest stała i zależy od wydarzenia, jakie miało miejsce. Pracownikowi przysługuje:

 • 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika;
 • 1 dzień w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika;
 • 1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika;
 • 2 dni w związku ze ślubem pracownika;
 • 2 dni w razie urodzenia się dziecka;
 • 2 dni w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

kodeks pracy urlopy okolicznościowe

Co, jeśli wykorzystam urlop okolicznościowy w innym dniu niż mowa w rozporządzeniu?

Zgodnie z rozporządzeniem, urlop okolicznościowy powinien być wykorzystany na okoliczność w tym rozporządzeniu zawartą. Jeśli jednak pracownik wykorzysta urlop okolicznościowy nie na sam dzień ślub, ale na przygotowanie, chociażby dekoracji, nie będzie to błędem. Nie może on jednak wykorzystać dnia wolnego na czynności niezwiązane z czynnościami określonymi w rozporządzeniu.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ustala się na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Co istotne, przy ustalaniu stawki dziennej przyjmuje się do wyliczenia wartość składników zmiennych z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy. Uwaga! Jeżeli uroczystość, na którą pracownik wykorzystał urlop okolicznościowy nie dojdzie do skutku, wówczas powinien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy. Jeżeli tego nie zrobi, jego nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona, ale nie zachowa za ten czas prawa do wynagrodzenia.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Aby pracownik mógł skorzystać z urlopu okolicznościowego, musi on złożyć odpowiedni wniosek o urlop okolicznościowy do pracodawcy. To jak ma on wyglądać najczęściej określone jest wewnątrzzakładowymi regułami. Pracownik podaje więc powód, dla jakiego chciałby skorzystać z urlopu. W niektórych przypadkach pracodawca poprosi o to, by pracownik dostarczył odpowiedni dokument potwierdzający konieczność dnia wolnego. Chodzi np. o akt zgonu. Jeśli na prośbę pracodawcy takiego dokumentu pracownik nie dostarczy, jego nieobecność może być uznana za nieusprawiedliwioną. W życiu każdego z nas mają miejsce te bardziej i miej szczęśliwe sytuacje, jednakże dzięki wprowadzonym przepisom w Kodeksie Pracy, swobodnie możemy korzystać z przysługującego nam urlopu okolicznościowego na wypadek właśnie takich wydarzeń.

Sprawdź oferowane przez nas szkolenia dla biznesu online.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.