Twarde kompetencje HR Biznes Partnera, czyli praktyczne zastosowanie Prawa Pracy w codziennych zadaniach HR BP – kurs online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  Co obejmuje czas kursu?

  • wymienimy się informacją z jaką problematyką przyszliśmy na szkolenie, czego oczekujemy od trenera,
  • będziemy omawiać zagadnienia prawa pracy – jak należy je stosować w codziennej pracy HR BP?
  • będziemy prowadzić dyskusje na bieżąco w stosunku do omawianych zagadnień,
  • będziemy rozwiązywać case study– w odniesieniu praktycznym,
  • będziemy wymieniać się doświadczeniami – zarówno w trakcie omawiania materiału jak i podczas wykonywanych zadań,
  • poznamy obszary, w których  obszar kompetencji miękkich łączy się
   z  obszarem kompetencji twardych – jak umiejętnie łączyć obydwa obszary w praktyce?

  1. PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ:

  • kiedy 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych,
  • obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania akt,
  • ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych,
  • jakie dokumenty w części A, B i C akt osobowych po zmianach przepisów?
  • część D teczki osobowej – zasady prowadzenia,
  • możliwość tworzenia części A1, B1, C1 i kolejnych,
  • dokumentacja urlopowa – papierowa, czy tylko elektroniczna? Zasady przechowywania.
  • dokumentacja dotycząca czasu pracy – elektroniczna czy papierowa ewidencja czasu pracy?

  2. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY – ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ ORAZ PROPOZYCJA INNYCH FORM ZATRUDNIENIA – JAKICH?:

  • okres postępowania rekrutacyjnego – potencjalny pracownik,
  • kiedy możemy spotkać się z zarzutem dyskryminacji w procesie rekrutacji?
  • Udzielanie informacji zwrotnej o wynikach rekrutacji – obowiązek, kultura czy wizerunek? Co na to prawo?
  • RODO w procesie rekrutacji – dokumentacja, przechowywanie, informowanie itp..
  • zawieranie umów o pracę a może zaproponujmy inną formę zatrudnienia? Jaką? (rodzaje i formy, w jakich przypadkach proponować inne formy zatrudnienia?)
  • rodzaje umów o pracę – zasady zawierania,
  • poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną,
  • umowa przedwstępna -zasady zawierania, z kim?
  • wzór umowy o pracę – prawna forma umowy o pracę,
  • zawieranie terminowych umów o pracę – limity, jak liczyć?
  • umowa na zastępstwo,
  • zakaz konkurencji w umowie o pracę.

  3. USTANIE ORAZ PRZEKSZTAŁCENIE STOSUNKU PRACY:

  • zwolnienie pracownika wskutek pandemii COVID-19, zwolnienie pracownika wykonującego pracę zdalną, zwolnienie pracownika podczas izolacji lub kwarantanny,
  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
  • wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – okresy wypowiadania umów, w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
  • utrata zaufania, częste nieobecności, choroba, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego, kiedy bez wypowiedzenia wskutek choroby? – jak poprawnie uzasadnić?
  • dostosowanie formy rozwiązania umowy o pracę do okoliczności – rola HR BP we wsparciu kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji

  4. USTANIE ORAZ PRZEKSZTAŁCENIE STOSUNKU PRACY:

  • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – okresy wypowiadania umów
  • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
  • porozumienie zmieniające,
  • wypowiedzenie zmieniające warunki umowy – kiedy nie możemy zmieniać warunków?

  5. KOMUNIKOWANIE PRACOWNIKOWI DECYZJI PERSONALNYCH-PROWADZENIE TRUDNYCH ROZMÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW PRAWNYCH:

  • Techniki komunikowania trudnych informacji – asertywność i stanowczość,
  • Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikiem,
  • Reakcja pracownika – próby argumentowania i wywierania wpływu – postawa HR BP,
  • Reagowanie w sytuacjach silnego stresu – sposoby utrzymania rozmowy „pod kontrolą”
  • Techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  • Wręczenie wypowiedzenia z uzasadnieniem – rozmowa czy krótka informacja?

  6. ŚWIADECTWO PRACY NOWE ZASADY:

  • zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
  • termin wystawiania świadectwa pracy a termin przypadający na sobotę,
  • wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
  • uwarunkowania prawne dot. sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 7 września 2019 r.

  7. WYBRANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W  2020 I 2021r. oraz planowane na 2023r:

  • „Praca zdalna” – przypadki zlecenia pracy zdalnej, zasady zlecania i organizacji pracy zdalnej, praca zdalna a czas pracy, nadgodziny przy pracy zdalnej, bhp przy pracy zdalnej, czy warto wprowadzić regulamin pracy zdalnej, odpowiedzialność porządkowa pracownika przy pracy zdalnej,
  • Zmiany w przepisach sankcjonujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 i 282 Kodeksu pracy).
  • Katalog zmian planowanych do wdrożenia na 2023r.

  8. URLOPY WYPOCZYNKOWE I INNE NIEOBECNOŚCI ORAZ UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM:

  • proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
  • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
  • zmiana pracodawcy w trakcie roku,
  • urlop proporcjonalny niepełno-etatowca,
  • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
  • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
  • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
  • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny-co to oznacza?
  • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu
  • tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu,
  • termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego,
  • wymóg zaplanowania części co najmniej 14 dniowej – jaka jest praktyka, co jeśli pracodawca nie dopilnuje tego wymogu?
  • plan urlopowy a wnioski urlopowe – jaka jest różnica?
  • urlop udzielany na żądanie pracownika,
  • przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu), czy pracodawca może wysłać pracowników na przymusowy urlop z racji np.: obniżonych zleceń produkcyjnych?
  • zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
  • choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.
  • realizacja urlopów na zasadach szczególnych,
  • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego,
  • urlop bezpłatny:
  • tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
  • zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
  • urlop bezpłatny a staż pracy
  • Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
  • obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy a poinformowanie pracodawcy o przyczynach nieobecności w pracy,
  • zwolnienia lekarskie, z uwzględnieniem kontroli zwolnień lekarskich przez pracodawcę,
  • izolacja, kwarantanna – usprawiedliwienie nieobecności w pracy, praca zdalna podczas izolacji lub kwarantanny,
  • zasady udzielania urlopów okolicznościowych,
  • kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego,

  9. URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE I INNE RODZAJE ZWOLNIEŃ OD PRACY:

  • wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
  • zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe,
  • zwolnienia działaczy związkowych,
  • zwolnienia społecznego inspektora pracy,
  • zwolnienia honorowych krwiodawców,
  • zwolnienia aplikantów i doktorantów

  10. URLOPY I ZWOLNIENIA ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH:

  • pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
  • wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
  • umowa lojalnościowa,
  • problem dorozumianego przyznania uprawnień

  11. URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI z uwzględnieniem zmian od 2023r:

  • prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
  • urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie,
  • aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego,
  • zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
  • możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego

  12. URLOP WYCHOWAWCZY ORAZ ALTERNATYWNE OBNIŻENIE WYMIARU ETATU:

  • aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
  • zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
  • termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
  • zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,
  • wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
  • maksymalny próg obniżenia etatu w stosunku do urlopu wychowawczego ,
  • ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu

  13. URLOP OJCOWSKI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2023R.:

  • wymiar urlopu ojcowskiego,
  • termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
  • podział urlopu ojcowskiego na części,
  • zasady wnioskowania o urlop ojcowski.
  • Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem:
  • korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny,
  • pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
  • korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,

  1. PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY:

  • najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
  • pojęcie rozkładu czasu pracy, harmonogramu czasu pracy, grafiku, tygodnia i doby pracowniczej,
  • karta ewidencji czasu pracy, lista obecności, harmonogram czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji dotyczącej czasu pracy wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej,
  • Wybrane zasady planowania czasu pracy:
  • normy czasu pracy dla systemu podstawowego, równoważnego i zadaniowego,
  • zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
  • prawne możliwości w zakresie uelastycznienia doby pracowniczej (regulacja regulaminowa i indywidualne wnioski pracownicze).
  • Nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców:.
  • kategorie uprawnionych pracowników-rodziców,
  • obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy,
  • podstawy odmowy realizacji wniosku.
  • udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
  • ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
  • skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
  • wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
  • czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
  • ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
  • sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
  • świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne
  • nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców:.
  • kategorie uprawnionych pracowników-rodziców,
  • obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy,
  • podstawy odmowy realizacji wniosku.
  • udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
  • ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
  • skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
  • wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
  • czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
  • ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
  • sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
  • świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne

  2. ZLECANIE I ROZLICZANIE PRACY W NADGODZINACH:

  • sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
  • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej -limity roczny i w okresie rozliczeniowym,
  • czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
  • ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
  • praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
  • kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
  • interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,
  • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika

  3. PRACA W WOLNE SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

  • czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – sankcje PIP,
  • czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
  • rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową,
  • udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
  • stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym,
  • rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin,
  • co czwarta niedziela wolna – zasady

  4. PRACA DODATKOWA KADRY KIEROWNICZEJ:

  • kategorie kadry kierowniczej,
  • osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny,
  • kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny

  5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA – RODZAJE KAR I PRAWNE ZASADY WRĘCZANIA Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSOBÓW I TECHNIK KOMUNIKOWANIA.