ABC kadrowca – od zatrudnienia do zwolnienia pracownika – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Celem proponowanego szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z prawem pracy – od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, przez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie.

  Na szkoleniu omówione zostanie m.in. jakich dokumentów i na jakiej podstawie prawnej może żądać pracodawca od kandydata do pracy, jak poprawnie skonstruować umowę o pracę (w tym omówienie kwestii imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo), jak wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony oraz jakie są praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę.

  Wykładowca przybliży Państwu także temat tego, co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę, kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika oraz jak należy postąpić w przypadku przedłożenia przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności.

   

  Program szkolenia

  1. Jakich dokumentów i na jakiej podstawie prawnej może żądać pracodawca od kandydata do pracy?

  2. Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

  3. Zakres danych jakich może żądać pracodawca od pracownika, czy musi być zgoda pracownika , czy pracodawca ma obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych pracownika?

  4. Przetwarzanie danych osobowych w praktyce w działach HR.

  5. Jakie dane musi zawierać skierowanie na badania lekarskie kandydata do pracy a jakie pracownika – istotne różnice.

   

  6. Czy badania lekarskie wstępne możne kandydat wykonać w godzinach pracy?

  7. Kiedy zapoznajemy pracownika z zagrożeniami na stanowisku pracy – oceną ryzyka zawodowego.

  8. Co z delegacją dla kandydata do pracy jeżeli badania lekarskie ma wykonać poza miejscem przyszłego zatrudnienia lub zamieszkania?

  9. W ilu egzemplarzach wydajemy skierowanie na badania lekarskie?

  10. Czy skierowanie na badania przechowujemy w aktach osobowych – w jakiej części , oryginał czy kopie?

  11. Kiedy pracownikowi musimy dostarczyć umowę o pracę?

  12. Czy  umowa o pracę w treści może zawierać różne daty?

  13. Jeżeli nie wskażemy daty rozpoczęcia pracy to od kiedy pracownik świadczy pracę?

  14. Jakie umowy możemy zawrzeć z pracownikiem?

  15. Czy można zawierać wielokrotność umów na okres próbny?

  16. Jakie umowy o pracę zaliczamy do limitu 3 i 33 a jakich nie?

  17. Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33?

  18. Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO).

  19. Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę.

  20. Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę?

  21. Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?

  22. Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów).

  23. Sposoby ustania stosunku pracy.

  24. Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.

  25. Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.

  26. Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć?

  27. Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia.

  28. Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.

  29. Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy.

  30. Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.

  31. Obowiązki konsultacyjne.

  32. Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.

  33. Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym?

  34. Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika?

  35. Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.

  36. Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia?

  37. Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej?

  38. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej?

  39. Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych.

  40. Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty.

  41. Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę?

  42. Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

  43. Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni?

  44. Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni?

  45. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika?

  46. W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej?

  47. Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy.

  48. Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

  49. Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent?

  50. Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację  o urlopie zaległym?

  51. Czy pracodawca może zamieścić  w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.

  52. Świadectwa pracy a śmierć pracownika.

  53. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy?

  54. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia – kopie czy oryginał?

  55. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia?

  56. Kiedy należy pracownikowi przekazać informację o warunkach zatrudnienia?

  57. Czy informację o warunkach zatrudnienia sporządzamy raz czy do każdej umowy?

  58. Jakie dokumentu należy przekazać do podpisu pracownikowi w pierwszy dniu pracy?

  59. Dokumenty które składa pracownik przechowujemy w części A czy B?

  60. Czy dokumenty składane przez pracownika potwierdzamy za zgodność z oryginałem?

  61. Czy szkolenia wstępne z zakresu bhp i instruktaż stanowiskowy możemy przeprowadzić dzień przed zatrudnieniem pracownika?

  62. Czy szkolenia z zakresu bhp zaliczamy do czasu pracy?

  63. Kiedy obowiązek jest założenia akt osobowych?

  64. Jakie dokumenty zaliczamy do dokumentacji pracowniczej a jakie nie?

  65. Gdzie i jakie  przechowujemy dokumenty pracownika w częściach akt osobowych?

  66. Jak należy zaprowadzić ewidencję czasu pracy?

  67. Czy ewidencja czasu pracy może być w aktach osobowych?

  68. Jak prawidłowo naliczyć staż pracownika?

  69. Jakie dokumenty bierzemy do wyliczenia uprawnień pracownika związanych z wymiarem urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej?

  70. Jak należy postąpić w przypadku przedłożenia przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności?