Aneksy do arkuszy organizacyjnych – co można jeszcze zmienić aneksem do arkusza, by finansowanie szkół i przedszkoli było optymalne i służyło uczniowi? – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Konsekwencje dla budżetu zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkoły/placówki:

  • Gdzie są najwyższe koszty w lokalnej oświacie i na co powinien zwrócić uwagę organ prowadzący i dyrektor szkoły?
  • Jak optymalizować wydatki na oświatę, aby zmniejszyć koszty dopłat z budżetów jst?
  • Wydatki zaplanowane w arkuszach organizacyjnych, zatwierdzonych w maju danego roku – omówienie finansowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych.

  2. Organizacja szkół a budżet jst – budowanie standardów dotyczących np.:

  • liczebności i liczby oddziałów, grup a jakości nauczania i kosztów oświaty;
  • przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych;
  • organizacji świetlic;
  • organizacji godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykłady standardów organizacyjnych, szacowanie, na co starcza dodatkowa subwencja;
  • prawidłowość organizacji oddziałów;
  • podziały na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe;
  • szacowanie kosztów kształcenia w przeliczeniu na ucznia/oddział – analiza wskaźników organizacyjnych;
  • godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie.

  3. Organizacja kształcenia uczniów rodziców cudzoziemskich w arkuszu organizacyjnym.

  4. W jaki sposób liczyć godziny pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/23:

  • analiza kwalifikacji nauczycieli pracujących w danej placówce,
  • analiza przydziałów zajęć i ich typów,
  • diagnoza liczby uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz charakteru ich dysfunkcji i liczby przydzielonych w arkuszu godzin,
  • diagnoza liczby godzin pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/23.

  5. Warunki zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacyjnych przez organy prowadzące – najczęściej popełniane błędy.

  6. Sposoby standaryzacji etatów pracowników administracji i obsługi.

   

  7. Naliczenie subwencji oświatowej na rok 2022 – nadzór i kontrola samorządu.

  8. Wykorzystanie arkuszy organizacyjnych jako dokumentów do kontroli danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej:

  • Analiza ,,metryczki” subwencji oświatowej pod kątem zadań subwencjonowanych.
  • Wagi subwencyjne  danych zawartych w arkuszach organizacyjnych.
  • Narzędzia i sposoby kontroli danych zawartych w arkuszach organizacyjnych i w bazie danych SIO.
  • Konsekwencje błędów i nierzetelności wprowadzania poprawnych danych do arkusza organizacyjnego i do systemu informacji oświatowej.

  9. Efektywność – w kontekście realizacji zadań oświatowych.