Kurs podstaw rachunkowości budżetowej – kurs online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Podstawy prawne (ustawy, rozporządzenie, dokumenty wewnętrzne)
  2. Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych
  3. Metoda memoriałowa i metoda kasowa
  4. Polityka rachunkowości – zasady tworzenia z uwzględnieniem specyfiki jednostek
  5. Księgi rachunkowe i dowody księgowe (dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne, jak zweryfikować poprawność faktury)
  6. Środki trwałe (definicja, ustalenie wartości, wycena, zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru) likwidacja środków trwałych, zaniechane inwestycje)
  7. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  8. Dyscyplina finansów publicznych
  1. Podstawowe pojęcia: dochody, wydatki, przychody i rozchody
  2. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek
  3. Ewidencja rozrachunków i rozliczeń
  4. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych
  5. Ewidencja wyniku wykonania budżetu
  1. Korespondencja kont jednostek budżetowych w układzie planu kont (majątek trwały, środki pieniężne, rozrachunki, materiały i towary, koszty według rodzajów, koszty według typów działalności, produkty, przychody i koszty ich uzyskania, fundusze, rezerwy, wynik finansowy)
  2. Konta pozabilansowe
  3. Ewidencja dochodów i wydatków (przykłady księgowań)
  4. Ewidencja kosztów i przychodów, zaangażowanie (przykłady księgowań)
  5. Ustalenie i podział wyniku finansowego
  6. Rachunek dochodów jednostek budżetowych
  1. Klasyfikacja paragrafów dochodów
  2. Klasyfikacja paragrafów wydatków
  3. Sprawozdawczość budżetowa (zasady wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb30S, Rb-34S)
  4. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (zasady wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-N, Rb-Z)
  5. Sprawozdawczość finansowa (bilans; rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – powiązanie z ewidencją księgową; informacja dodatkowa)