Nowe zasady zamówień publicznych – najważniejsze informację, które muszą wiedzieć uczestnicy rynku. Nowości w zakresie planowania, trybu podstawowego, umowy i odwołań oraz elektronizacji – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Planowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  • analiza potrzeb i wymagań
  • konsultacje rynkowe
  • obowiązek aktualizacja rocznych planów postępowań
  • nowe zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

  2. Nowy tryb podstawowy (poniżej tzw. progów unijnych):

  • zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
  • zakres zastosowania
  • ogłoszenia
  • SWZ, w tym formułowanie odpowiednich zapisów w zakresie elektronicznej formy komunikacji
  • wadium po zmianach
  • kwalifikacja podmiotowa wykonawców

  3. Od składanie do wybór najkorzystniejszej oferty krok po kroku:

  • składanie i otwarcie ofert – zasady elektronizacji zamówień publicznych
  • ocena ofert
  • odrzucenie oferty
  • wybór najkorzystniejszej oferty
  • przesłanki unieważnienie postępowania

  4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowego PZP:

  • nowe klauzule niedozwolone
  • nowe klauzule waloryzacyjne
  • zaliczki
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • zmiana treści umowy
  • raport z realizacji umowy

  5. Środki ochrony prawnej według nowego PZP:

  • odwołanie do KIO
  • skarga do (jednego) sądu okręgowego
  • pozasądowe formy rozwiązywania sporów