JST, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – Plan kont , zasady rachunkowości , majątek, informacja dodatkowa – ewidencja księgowa w 2022 roku – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont -w  JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych:

  • ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,

  2. Informacja dodatkowa – element sprawozdania finansowego – jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza- załącznik-  zarządzenie i tabele w excelu).

  3. Realizacja dochodów budżetowych  i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane,  Refundacja wydatków, Dotacje- ewidencja księgowa.

  4. Rezerwa kryzysowa- zadania nietypowe  w JST,  w jednostkach budżetowych – COVID-19.

  5. Przychody  i  koszty –   konta zespołu „7”, „ 4” –  ewidencja, opis.

  6. Należności i zobowiązania oraz odsetki oraz ich aktualizacja:

   

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne  – po kolejnych zamianach,
  • zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

  7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje)  – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja:

  • problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7500 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ? jakie paragrafy?).
  • różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.

  8. Konsultacje.