Planowane zmiany w kodeksie pracy w 2023 – Work Life Balance, Sygnaliści – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Wdrożenie unijnej dyrektywy work–​life balance – co to oznacza w praktyce?

  • urlop opiekuńczy – nowość na wniosek pracownika
  • względy medyczne , jako celowość urlopu opiekuńczego
  • krąg osób zaliczanych do członków rodziny
  • terminy składania i rozpatrzenia wniosku
  • odpłatność za urlop opiekuńczy
  • wpływ urlopu opiekuńczego na inne uprawnienia
  • dni opieki nad dzieckiem, a urlop opiekuńczy
  • dni wolne z powodu tzw. siły wyższej cel, wymiar, odpłatność
  • możliwość niewyrażenia przez rodzica dziecka do lat 8 zgody na pracę w nadgodzinach lub w porze nocnej.
  • urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni jakie trzeba spełnić warunki aby go otrzymać, przesłanka udzielenia urlopu
  • w przypadku uzasadnionych (siły wyższej ) udzielenie pracownikowi 2 dodatkowych dni urlopu, co należy zrobić aby uzyskać prawo do urlopu, jak będzie się kształtowała wysokość wynagrodzenia w okresie tej nieobecności
  • wprowadzeniu dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego
  • uniezależnieniu prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu
  • wprowadzeniu w ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców – jakie daje to możliwości rodzicom
  • w jakiej wysokości przewidywana  wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego, jakie wnioski powinien składać pracownik, odstępstwa od zasad ogólnych i obowiązek pracownika
  • stosowania elastycznej organizacji pracy mającej na celu zwiększenie uprawnień polegających na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb

  2. Zawieranie umów o pracę:

  • czas trwania umowy na okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy
  • jak w praktyce pracodawca ma przewidzieć na jaki okres będzie zawarta kolejna umowa o prace z pracownikiem bezpośrednio po umowie na okres próbny
  • jak liczyć okresy długości  zawierania umowy na okres próbny
  • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy
  • przewidywanie okresu zatrudnienia po zawartej umowie na okres próbny
  • konsekwencje dla pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny
  • zmiana umowy o pracę na wniosek pracownika , czy pracodawca jest zobowiązany zaopiniować pozytywnie wniosek pracownika, a co w momencie odmowy, co rozumiemy przez termin „ w miarę możliwości”
  • obowiązek wskazywania przyczyny ustania stosunku pracy przy wypowiadaniu  umowy na czas określony
  • nowe formy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w trakcie trwania takiej umowy
  • czy pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia więcej niż u jednego pracodawcy. Jakie znaczenie w świetle przepisów KP ma umowa o zakazie konkurencji
  • nowe uprawnienia pracownika wykonującego prace u danego pracodawcy prze okres co najmniej 6 miesięcy
  • elastyczna praca dla niektórych pracowników
  • formy elastycznej pracy
  • prawo ubiegania się
  • zawartość wniosku pracownika
  • obowiązek rozpatrzenia wniosku pracownika
  • obowiązki pracodawcy w przypadku nie uwzględnienia wniosku pracownika
  • czas trwania okresu elastycznej pracy
  • prawo wyboru korzystniejszej formy zatrudnienia dla znacznej części pracowników
  • powtarzalność korzystniejszego zatrudnienia
  • poszerzenie ochrony pracownika przed zwolnieniem
  • nowe uprawnienia elastycznych form zatrudnienia dla opiekunów zajmujących się dzieckiem do 8 roku życia

  3. Zmiany polegające na rozszerzeniu prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje takie jak:

  • informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę – bezpłatne szkolenia w miejscu pracy,
  • długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi
  • rozszerzenie ww. informacji będzie dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego
  • nowe technologie informacyjne pracownika – wersje elektroniczne, czy będą skuteczne, jak to ma wyglądać w praktyce
  • nowe zapisy wobec informacji dla pracowników będących w zatrudnieniu
  • rozszerzony katalog wykroczeń w przypadku błędnego sporządzenia obowiązku informacyjnego do umowy o pracę

  4. Praca zdalna:

  • praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym. Co to oznacza w praktyce ?
  • incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – na jakich zasadach
  • zlecanie pracy zdalnej w formie pisemnej czy ustnej, jaka dokumentacja
  • czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną
  • czy pracodawca będzie zobowiązany uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu
  • praca zdalna a wypłata świadczeń w związku z używalnością sprzętu pracownika i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych
  • praca zdalna a zasady bhp, wypadki przy pracy jak je rozpatrywać
  • czy nadal można będzie zatrudniać pracownika w charakterze telepracy
  • podobieństwa i różnice praca zdalna a telepraca
  • praca zdalna a ocena ryzyka zawodowego

  5. Wdrożenie przepisów unijnych w zakresie ochrony prawnej sygnalistów:

  • podstawy ochrony sygnalistów w prawie UE: Dyrektywa nr 2019/1937
  • instytucja sygnalisty – w praktyce
  • ochrona sygnalistów od 17 grudnia 2021 roku
  • kto może być sygnalistą
  • sygnaliści – nowe obowiązki pracodawcy
  • trzy rodzaje zgłoszeń sygnalisty
  • czy pracodawca będzie mógł samodzielnie zapewnić wykonanie obowiązku  ochrony sygnalistów
  • obowiązki pracodawcy w przypadku wpłynięcia zgłoszenia od sygnalisty
  • rodzaje zgłoszeń, które może dokonać sygnalista
  • sprawy objęte pojęciem whistleblowing´u