Polityka rachunkowości w świetle najnowszych zmian – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Polityka rachunkowości – podstawy prawne:

  • obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
  • odpowiedzialność prawna,
  • elementy obligatoryjne..

  2. Zasady tworzenia polityki rachunkowości z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań związanych ze specyfiką jednostki.

  3. Szczególne zasady rachunkowości.

  4. Przygotowanie polityki rachunkowości – praktyczne wskazówki:

  • rok sprawozdawczy i okres sprawozdawczy,
  • nadrzędne zasady rachunkowości,
  • metody wyceny aktywów i pasywów,
  • ustalanie wyniku finansowego (wyniku netto i podstawy opodatkowania),
  • plan kont,
  • księga główna a księgi pomocnicze,
  • elementy ksiąg rachunkowych i ich zgodność z ustawą o rachunkowości,
  • zasady identyfikowania, klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych.

  5. Instrukcja obiegu dokumentów jako załącznik do polityki rachunkowości.

  6. Jakie zmiany przepisów, które weszły w życie w roku 2022 należy uwzględnić w polityce rachunkowości?