Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 roku – obowiązki pracodawcy i autozapis – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Terminy zapisu a terminy wdrażania PPK.

  2. Do kiedy należy poinformować pracowników o autozapisie do PPK.

  3. Od kiedy pobierana będzie pierwsza składka dla osób przystępujących w 2023?

  4. Kogo nie obejmuje ponowny autozapis?

  5. Zmiana definicji pracodawcy – nowa definicja.

  6. Zmiana – wcześniejsze zawarcie w imieniu osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK.

  7. Obowiązki pracodawcy związane z autozapisem.

  8. Obowiązek informacyjny do końca lutego 2023.

  9. Terminy PPK związane z autozapisem.

  10. Obowiązek dokonywania wpłat do PPK do 1 kwietnia 2023 r.

  11. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za prowadzenie PPK niezgodnie z przepisami.

  12. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za prowadzenie PPK niezgodnie z przepisami.

  13. Sankcje za wykroczenia związane z prowadzeniem PPK.

  14. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli PPK u pracodawców zatrudniających na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.

  15. W jakich przypadkach na pracodawcy nie spoczywa obowiązek odpowiedzialności za działania związane z PPK?

  16. Nieterminowe zgłoszenie pracownika do instytucji PPK w zakresie zawartej umowy o prowadzenie.

  17. Odpowiedzialność pracodawcy za błędną weryfikację pracownika/zleceniobiorcy – zawarcie umowy o prowadzenie, błędne terminy.

  18. Jak należy postąpić w przypadku nieterminowych wpłat do PPk w związku z nieterminowym podpisaniem umowy o prowadzenie. Czy pracodawca jest zobowiązany naliczyć i przekazać zaległe wpłaty do instytucji finansowej?

  19. Rola i obowiązki ustawowe pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika.

  20. Sankcje za niezachowanie obowiązujących terminów pomiędzy umową o zarządzanie a prowadzenie.

  21. Obowiązki informacyjne pracodawcy przy nowo zatrudnionych pracownikach. Kiedy należy zrealizować obowiązek informacyjny przed czy po złożeniu deklaracji z rezygnacji?

  22. Czy wniosek pracownika zawierający błędy formalne ma skutek prawny?

  23. Czy wnioski PPK mogą być przesyłane do pracodawcy drogą elektroniczną czy tylko w formie papierowej. Czy takie wnioski zobowiązują pracodawcę do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o PPK?

  24. Czy wniosek deklaracji pracodawca może przyjąć przed zatrudnieniem?

  25. Kto potwierdza i w jaki sposób dokonanie złożenia deklaracji?

  26. Czy osoba zatrudniona jednocześnie na dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy, lub na umowę o pracę i umowę zlecenia z tym samym pracodawcą może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK tylko z jednego zatrudnienia? Jeżeli tak, to czy w takiej sytuacji należy złożyć dwie osobne deklaracje z rezygnacją?

  27. Umowa o prowadzenie i wypłata wynagrodzenia tego samego dnia – czy jest obowiązek naliczenia pierwszej wpłaty i wykazania jej na liście płac?

  28. Jakie skutki prawne ponosi pracodawca w przypadku złożenia rezygnacji z uczestnictwa w PPK a jednoczesnym naliczeniem składki?

  29. Korekty w przypadku naliczenia błędnie wpłat do PPK.

  30. Korygowanie naliczonej wpłaty na PPK w przypadku, gdy pracownikowi zostało wypłacone za wysokie wynagrodzenie.

  31. Korygowanie naliczonych wpłat do PPK w przypadku rozliczenia zwolnienia lekarskiego w kolejnym miesiącu.

  32. Korekta wpłat do PPK w przypadku naliczenia i wypłacenia za wysokiego wynagrodzenia.

  33. Korekta z tytułu błędnie naliczonych wpłat dla uczestnika korzystającego z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK.

  34. Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika/zleceniobiorcy – uczestnika PPK.

  35. Czy instytucja finansowa może żądać od pracodawcy np. przekazania informacji o rozwiązaniu umowy, jak również o dacie rozwiązania takiej umowy?

  36. Ustalanie terminu zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie w przypadku mikroprzedsiębiorcy,  który nie zawierał umów w ustawowym terminie ze względu na złożone rezygnacje.