Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2022r. po zmianach od 4 czerwca 2022 r. oraz od 21 listopada 2022 r. – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Jakie obowiązki ma pracodawca z zakresu PPK w momencie zatrudnienia nowego pracownika?

  • jakie informacje pracodawca musi przekazać osobie nowozatrudnionej?
  • w jaki sposób i w jakim terminie należy wypełnić obowiązek informacyjny wobec nowego pracownika?

  2. Konieczność weryfikacji statusu osoby nowozatrudnionej pod kątem możliwości uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym:

  • kiedy pracownik podlega pod PPK
  • konieczność weryfikacji wieku osoby zatrudnionej – ustalanie trybu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
  • weryfikacja okresu zatrudnienia uprawniającego do uczestnictwa w PPK.

  3. Zmiany od 4 czerwca 2022r. w zakresie zawierania umowy o prowadzenie PPK:

  • nowy termin zawierania umowy o prowadzenie

  4. Sposób ustalania terminu zawierania umowy o prowadzenie w praktyce – przykłady.

  5. Zmiany od 4 czerwca 2022r. w zakresie obowiązków pracodawcy, w przypadku zatrudnienia pracownika, który jest już członkiem PPK u innego pracodawcy:

  • możliwość złożenia przez nowego pracownika oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK – nowy termin składania oświadczenia pracodawcy.
  • jakie konsekwencje ponosi pracodawca w przypadku złożenia oświadczenia przez pracownika – obowiązek transferowy.

  6. Kluczowe informacje na temat rezygnacji z uczestnictwa w PPK – jakie są niezbędne warunki, dokumentacja i terminy:

  • rezygnacja z uczestnictwa w PPK przez osobę nowozatrudnioną.
  • rezygnacja z uczestnictwa w PPK pracownika dla którego pracodawca zawarł już umowę o prowadzenie – skutki złożenia deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat.
  • zasady powtórnego przystąpienia do PPK po złożeniu deklaracji o rezygnacji.
  • zasada ponownego automatycznego zapisu do PPK – po okresie 4 letnim.

  7. Główne zasady obsługi wniosków z zakresu PPK składanych przez pracowników- uczestników PPK w trakcie zatrudnienia:

  • rodzaje wniosków i oświadczeń składnych przez uczestników PPK – formy wniosków, skutek prawny złożenia wniosku.
  • zasady i warunki zmniejszania wpłaty podstawowej.
  • zmiany od 4 czerwca 2022r. w zakresie deklarowania wpłaty dodatkowej

  8. Jakie obowiązki są po stronie pracodawcy w przypadku zwolnienia pracownika – uczestnika PPK.

  9. Jakie kroki z zakresu PPK należy dokonać w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika.

  10. Zmiany od 4 czerwca 2022 r. w zakresie naliczania wpłat do PPK:

  • wysokość wpłat do PPK i sposób ich finansowania.
  • naliczanie wpłaty do PPK na liście płac.
  • naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od dopłaty pracodawcy.
  • termin odprowadzania wpłaty do instytucji finansowej – zmiany od 4 czerwca 2022r.

  11. Zmiany od 21 listopada 2022r. w zakresie korygowania wpłat do PPK i rozliczanie wpłat nienależnych.

  12. Zmiany od 4 czerwca 2022r. oraz 21 listopada 2022r. w zakresie współpracy pracodawcy z instytucją finansową zarządzającą PPK oraz informacji przekazywanych pracodawcy przez instytucję finansową:

  • wypełnianie obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami ustawy o PPK.
  • wypełnianie obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie.
  • dodatkowe informacje przekazywane instytucji finansowej.