Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – tworzenie i podstawy działania w 2023 roku – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 17.03.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie online dotyczące tworzenia i zasad działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zostało przygotowane w oparciu o długoletnią praktykę i doświadczenie wykładowcy – pani Ewy Bieleckiej.

Na szkoleniu online dotyczącym ZFŚS, dowiesz się jakie są zasady działania i tworzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS oraz jakie są warunki odstąpienia od tworzenia ZFŚS.

Szkolenie poruszy także kwestie dotyczące zasad naliczania odpisu i sposobu ustalania liczby zatrudnionych, korekty rocznego odpisu na ZFŚS.

Uczestnicy dowiedzą się także jak tworzyć procedurę regulaminów socjalnych, jak tworzyć komisję oraz w jaki sposób powinna przebiegać egzekucja świadczeń socjalnych.

 

Program szkolenia

1. Podstawy działania i tworzenia ZFŚS.

2. Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • obowiązek tworzenia funduszu –pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników i średni pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników na wniosek związku.
 • swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – pracodawcy do 50 pracowników, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 • warunki odstąpienia od tworzenia ZFSS
 • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).

3. Zasady naliczania odpisu i sposób ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia:

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
 • wysokość odpisów podstawowych
 •  terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS
 • prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia
 • możliwość likwidacji ZFŚS

4. Regulamin socjalny:

 • procedura tworzenia, w tym współdziałanie ze związkiem zawodowym,
 • przedstawiciel załogi
 • elementy składowe,
 • zmiana regulaminu.
 • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu z przedstawicielem pracowników
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS.
 • dokumentacja przyznanej pomocy
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
 • przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS

5. Zasady tworzenia komisji:

 • komisja socjalna
 • zasady działania,
 • skład i reprezentacja
 • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego
 • upoważnienia nadane przez administratora danych.

6. Osoby uprawnione do występowania o pomoc socjalną:

 • Osoby uprawnione na podstawie ustawy,
 • Osoby dobrowolnie objęte opieką w regulaminie socjalnym

7. Definicja działalności socjalnej i jej przejawy:

 • różne formy wypoczynku (np. uprawianie sportu, wycieczki, spływy kajakowe),
 • działalność kulturalno-oświatowa (wyjście do teatru, kina, muzeum),
 • opieka nad dziećmi,
 • prowadzenie zakładowych obiektów socjalnych

8. Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium socjalnego.

9. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu, wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.
 • ulgi z tytułu zapomóg.

10. Oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS:

 • kontrola ZUS
 • kontrola PIP

11. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiany od 04 maja 2019 r:

 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+).
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
 • jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach.
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS.
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia.
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych.
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego

12. Egzekucja ze świadczeń socjalnych:

 • Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 • Pełne czy ograniczone potrącenia.
 • Współpraca z organem egzekucyjnym

13. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną:

 • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Formularz zgłoszeniowy

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody