Zatrudnianie w samorządzie w 2023 roku. Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych, formy zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Program szkolenia

  1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

  • jak przeprowadzić procedurę poprzedzającą konkurs?
  • kto jest odpowiedzialny za dokonanie wyboru?
  • określenie wymagań
  • przeprowadzenie naboru.
  • służba przygotowawcza – kiedy można zwolnić ze służby przygotowawczej, kto o tym decyduje i co z egzaminem?

  2. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy:

  • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
  • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
  • Czy musimy zgłaszać umowy na czas określony do PIP i dlaczego
  • Czy przedłużenie umowy do dnia urlopu też wliczamy do limitu 3 i 33
  • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO),
  • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy
  • Jakie skutki zawarcia umowy o prace przy brakach formalnych
  • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę
  • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów
  • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić
  • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami
  • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.
  • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne

  3. Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy:

  • Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
  •  Zasady zawierania porozumień zmieniających,
  • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
  • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
  • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
  •  Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów);
  •  Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych;
  •  Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy (zmiany regulaminów a konieczność wypowiadania warunków zatrudnienia).
  • Kiedy pracodawca może powierzyć i na jak długo pracownikowi wykonywanie innej pracy
  • Jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi

  4. Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę:

  • Sposoby ustania stosunku pracy.
  •  Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
  •  Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
  • Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć
  •  Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
  •  Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.
  • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
  • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.
  • Obowiązki konsultacyjne
  •  Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
  • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
  • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
  •  Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
  • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia
  • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej
  • A czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej
  • Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych
  • Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty
  • Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę
  • Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

  5. Świadectwo pracy po zmianach – co czeka nas w 2023r.:

  • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
  • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
  • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
  • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
  • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
  • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
  • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
  • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
  • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
  • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
  • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
  • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia

  6. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy w JSFP:

  • Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, jakie muszą znaleźć się w ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 r.
  • Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika – jakby drugie akta?
  • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
  • Rozliczanie nadgodzin w jst
  • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
  • Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
  • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
  • Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
  • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
  • Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki
  • Dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:
  • praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
  • jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym
  • w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny
  • dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie
  • czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto
  • czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić ,
  • rekompensata czasu pracy w sobotę i niedzielę w JST
  • praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)
  • w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową
  • czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową
  • jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach
  • kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy
  • na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP
  • zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy
  • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika

  7. Urlopy pracownicze – zmiany w 2023r.:

  • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
  • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
  • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
  • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
  • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
  • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
  • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
  • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
  • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
  • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
  • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
  • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
  • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnieni

  8. Ocena pracy pracowników samorządowych:

  • zasady dokonywania oceny,
  • kryteria oceniania pracowników samorządowych,
  • obowiązki bezpośredniego przełożonego oraz kierownika urzędu w zakresie oceniania pracowników samorządowych,
  • skutki dokonania negatywnej oceny pracownika,
  • tryb odwoławczy od dokonanej oceny.

  9. RODO:

  • Zakres danych i informacji, których podania można wymagać w kwestionariuszu kandydata i kwestionariuszu pracownika
  • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika w zależności od formy zatrudnienia
  • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  • Jaki powinna być sformułowana zgoda i jak długo jest ważna do przetwarzania danych osobowych
  • Czy można tworzyć katalogi przechowywania aplikacji kandydatów do pracy
  • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych – obowiązek czy dobrowolność
  • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
  • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
  • Czy można przechowywać cv w części a akt osobowych pracownika?
  • Co zrobić w cv nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
  • Zakres danych jakich może żądać pracodawca od pracownika, czy musi być zgoda pracownika , czy pracodawca ma obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych pracownika
  • Przetwarzanie danych osobowych w praktyce w działach hr,