Szkolenie stacjonarne – Szczecin – Jak przygotować się do zmian w kodeksie pracy w 2023r.? Analiza zmian w kodeksie pracy oraz wzory dokumentów niezbędnych po wejściu w życie zmian w kodeksie pracy.

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Szkolenie stacjonarne jest prowadzone w formie 4-5 godzinnego szkolenia, podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy.

  Szkolenie stacjonarne zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę. Podczas spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

  Korzyści ze szkolenia stacjonarnego:

  • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
  • widzisz i słyszysz eksperta na żywo,
  • widzisz prezentację i otrzymujesz materiały w formie drukowanej,
  • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości w bieżącym czasie szkolenia,
  • nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe),

  Program szkolenia

  1. Zagadnienia wstępne:

  • Przepisy dyrektyw a polskie przepisy jakie prawa i obowiązki leżą po stronie pracownika a jakie po stronie pracodawcy
  • Czy pracodawcy na dzień dzisiejszy sa przygotowani na zmiany w KP

  2. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy – nowe wzory dokumentów pracowniczych:

  • Zawieranie umów na okres próbny po zmianach na co należy zwrócić szczególną uwagę- nowe wzory umów o pracę ze szczegółowym omówieniem dostępne dla uczestników szkolenia
  • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki
  • Zmiana długości umowy zawartej na okres próbny obowiązek czy dobrowolność, warunki zawarcia
  • Czy pracodawca będzie zobowiązany uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny na wniosek pracownika, jaki termin
  • Czy pracodawca będzie mógł pracownikowi świadczyć pracę na rzecz innych pracodawców
  • Nowe znaczenie umowy o zakazie konkurencji
  • Rewelacja w nowej szacie informacji dla pracownika – analiza zapisów z omówieniem dostępnym wzorem dla uczestników,
  • Nowe terminy aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia
  • Nowe wykroczenia za brak informacji o warunkach zatrudnienia lub brak jej aktualizacji
  • Przepisy przejściowe w zakresie udostepnienia nowej informacji pracownikom zatrudnionym na dzień wejścia przepisów
  • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością – omówieni wzoru i udostępnienie uczestnikom
  • Czego może dotyczyć żądanie pracownika zmiany umowy i kiedy może je złożyć do pracodawcy
  • Czy pracodawca jest związany takim żądaniem pracownika. Jak uzasadnić brak zgody pracownika – analiza wzoru dokumentu
  • Czy zmiany KP dotyczą czasu pracy
  • Szkolenie pracownika na wniosek pracodawcy w czasie pracy i na koszt pracodawcy – jakie konsekwencje dla pracodawcy
  • Ochrona pracownika o wnioskowanie zaliczenia realizowanych szkoleń do czasu pracy
  • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownik
  • Czy przy rozwiazywaniu umów na czas określony pracodawca jest zobowiązany do konsultacji ze związkami zawodowymi
  • Nowe roszczenia pracownika przy wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony przed sądem pracy

  3. Zmiana przepisów o rodzicielstwie w kodeksie pracy wdrożenie dyrektywy Work-life-balance:

  • Kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą.
  • Co ustawodawca rozumie przez pojęcie siły wyższej
  • Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych – wzór wniosku dla uczestników z omówieniem w trakcie szkolenia
  • Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą
  • Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi – omówienie wzoru w trakcie szkolenia jakie najważniejsze elementy powinien zawierać
  • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze co wliczamy a czego nie
  • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
  • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
  • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
  • Czy rodzice mogą korzystać jednocześnie z 9 tygodni urlopu rodzicielskiego
  • Czy niewykorzystany urlop 9 tygodniowy rodzicielski jednego z rodziców może wykorzystać drugi rodzic
  • Na jakich zasadach pracownik może odroczyć urlop rodzicielski.
  • Wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach, nowe terminy urlopów
  • Czy urlop rodzicielski nadal trzeba będzie wykorzystywać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim czy można w różnych terminach
  • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
  • Długość urlopu ojcowskiego pracowników z uprawnieniami zatrudnionych na dzień wejścia przepisów – przepisy przejściowe
  • Zmiana wysokości zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego
  • Wydłużenie uprawnień dla rodziców dzieci do lat z 4 do 8 roku życia dziecka – wzór dla uczestników szkolenia
  • Dodatkowa ochrona pracownika przed urlopem macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim
  • Elastyczna organizacja pracy na żądanie pracownika – wzór dla uczestników ze szczegółowym omówieniem
  • Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
  • Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o elastyczną organizację pracy
  • Jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykłady
  • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?
  • Zakaz zwalniania i podejmowania działań do zwolnień pracowników korzystających z uprawnień – dodatkowe dni wolne

  4. Praca zdalna:

  • Praca zdalna –  w jaki sposób należy uregulować pracę zdalną
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie
  • Co powinien zawierać w swojej treści regulamin pracy zdalnej
  • Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy  czy należy je aktualizować
  • Telepraca – czy nadal będzie można zatrudniać pracownika w formie telepracy
  • Rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy w tym zakresie
  • Aktualizacja regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu
  • Co powinien zawierać regulamin pracy zdalnej – wzór regulaminu
  • Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?
  • Elastyczna organizacja pracy a praca zdalna – kogo dotyczy i czy wnioski pracowników są wiążące dla pracodawcy
  • Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy
  • Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP
  • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
  • Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej
  • Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?
  • Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
  • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
  • Zawarcie umowy o pracę a praca zdalna, co należy wskazać w treści umowy o pracę zawartej z pracownikiem
  • Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej
  • Czy należy tworzyć ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej i co powinna zawierać w szczególności
  • Praca zdalna a wypadki w pracy, w drodze do i z pracy – obowiązki pracodawcy

  5. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – nowe obowiązki pracodawcy:

  • Zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu- wzór protokołu dla uczestników szkolenia
  • Czy pracownik może odmówić przeprowadzenia badań – wzór oświadczenia o odmowie przeprowadzenia badania
  • Co powinien zawierać protokół z badania trzeźwości – wzór dla uczestników szkolenia
  • Czy pracodawca powinien sporządzić notatkę służbową z przeprowadzonych badań – wzór notatki z omówieniem
  • Kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników
  • Gdzie pracodawca i jak długo może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości
  • Kontrola trzeźwości a osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
  • Regulamin kontroli trzeźwości na co należy zwrócić szczególną uwagę.
  • Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny
  • Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca, by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości
  • Kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika – jakie zasady