Szkolenie zamknięte – Planowane zmiany w kodeksie pracy w 2023 – Work Life Balance, Sygnaliści.

 Planowane zmiany w kodeksie pracy w 2023 – Work Life Balance, Sygnaliści.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkolenia zamkniętego dla Państwa pracowników z zakresu zmian związanych z wejściem w życie Dyrektywy Work Life Balance oraz zmian planowanych w Kodeksie Pracy od stycznia 2023r.

Szkolenie może zostać zrealizowane zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie online.

Zapytania na temat szkoleń zamkniętych bardzo prosimy kierować na:

numer telefonu 71 321 56 41 lub adres biuro@centrumverte.pl

Cena szkolenia jest uzależniona od liczby osób oraz formy szkolenia (zamknięte lub stacjonarne) – 2000 -4000zł.

1. Wdrożenie unijnej dyrektywy work–​life balance – kiedy i co to oznacza w praktyce?

 • urlop opiekuńczy – nowość na wniosek pracownika
 • względy medyczne , jako celowość urlopu opiekuńczego
 • krąg osób zaliczanych do członków rodziny
 • terminy składania i rozpatrzenia wniosku
 • odpłatność za urlop opiekuńczy
 • wpływ urlopu opiekuńczego na inne uprawnienia
 • dni opieki nad dzieckiem, a urlop opiekuńczy
 • dni wolne z powodu tzw. siły wyższej cel, wymiar, odpłatność
 • możliwość niewyrażenia przez rodzica dziecka do lat 8 zgody na pracę w nadgodzinach lub w porze nocnej.
 • urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni jakie trzeba spełnić warunki aby go otrzymać, przesłanka udzielenia urlopu
 • w przypadku uzasadnionych (siły wyższej ) udzielenie pracownikowi 2 dodatkowych dni urlopu, co należy zrobić aby uzyskać prawo do urlopu, jak będzie się kształtowała wysokość wynagrodzenia w okresie tej nieobecności
 • wprowadzeniu dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego
 • uniezależnieniu prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu
 • wprowadzeniu w ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców – jakie daje to możliwości rodzicom
 • w jakiej wysokości przewidywana  wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego, jakie wnioski powinien składać pracownik, odstępstwa od zasad ogólnych i obowiązek pracownika
 • stosowania elastycznej organizacji pracy mającej na celu zwiększenie uprawnień polegających na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb

2. Zawieranie umów o pracę – zmiany planowane od 1 stycznia 2023r.:

 • czas trwania umowy na okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy
 • jak w praktyce pracodawca ma przewidzieć na jaki okres będzie zawarta kolejna umowa o prace z pracownikiem bezpośrednio po umowie na okres próbny
 • jak liczyć okresy długości  zawierania umowy na okres próbny
 • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy
 • przewidywanie okresu zatrudnienia po zawartej umowie na okres próbny
 • konsekwencje dla pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny
 • zmiana umowy o pracę na wniosek pracownika , czy pracodawca jest zobowiązany zaopiniować pozytywnie wniosek pracownika, a co w momencie odmowy, co rozumiemy przez termin „ w miarę możliwości”
 • obowiązek wskazywania przyczyny ustania stosunku pracy przy wypowiadaniu  umowy na czas określony
 • nowe formy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w trakcie trwania takiej umowy
 • czy pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia więcej niż u jednego pracodawcy. Jakie znaczenie w świetle przepisów KP ma umowa o zakazie konkurencji
 • nowe uprawnienia pracownika wykonującego prace u danego pracodawcy prze okres co najmniej 6 miesięcy
 • elastyczna praca dla niektórych pracowników
 • formy elastycznej pracy
 • prawo ubiegania się
 • zawartość wniosku pracownika
 • obowiązek rozpatrzenia wniosku pracownika
 • obowiązki pracodawcy w przypadku nie uwzględnienia wniosku pracownika
 • czas trwania okresu elastycznej pracy
 • prawo wyboru korzystniejszej formy zatrudnienia dla znacznej części pracowników
 • powtarzalność korzystniejszego zatrudnienia
 • poszerzenie ochrony pracownika przed zwolnieniem
 • nowe uprawnienia elastycznych form zatrudnienia dla opiekunów zajmujących się dzieckiem do 8 roku życia

3. Zmiany polegające na rozszerzeniu prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje takie jak:

 • informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę – bezpłatne szkolenia w miejscu pracy,
 • długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi
 • rozszerzenie ww. informacji będzie dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego
 • nowe technologie informacyjne pracownika – wersje elektroniczne, czy będą skuteczne, jak to ma wyglądać w praktyce
 • nowe zapisy wobec informacji dla pracowników będących w zatrudnieniu
 • rozszerzony katalog wykroczeń w przypadku błędnego sporządzenia obowiązku informacyjnego do umowy o pracę

4. Praca zdalna:

 • praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym. Co to oznacza w praktyce ?
 • incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – na jakich zasadach
 • zlecanie pracy zdalnej w formie pisemnej czy ustnej, jaka dokumentacja
 • czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną
 • czy pracodawca będzie zobowiązany uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu
 • praca zdalna a wypłata świadczeń w związku z używalnością sprzętu pracownika i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych
 • praca zdalna a zasady bhp, wypadki przy pracy jak je rozpatrywać
 • czy nadal można będzie zatrudniać pracownika w charakterze telepracy
 • podobieństwa i różnice praca zdalna a telepraca
 • praca zdalna a ocena ryzyka zawodowego

5. Wdrożenie przepisów unijnych w zakresie ochrony prawnej sygnalistów:

 • podstawy ochrony sygnalistów w prawie UE: Dyrektywa nr 2019/1937
 • instytucja sygnalisty – w praktyce
 • ochrona sygnalistów od 17 grudnia 2021 roku
 • kto może być sygnalistą
 • sygnaliści – nowe obowiązki pracodawcy
 • trzy rodzaje zgłoszeń sygnalisty
 • czy pracodawca będzie mógł samodzielnie zapewnić wykonanie obowiązku  ochrony sygnalistów
 • obowiązki pracodawcy w przypadku wpłynięcia zgłoszenia od sygnalisty
 • rodzaje zgłoszeń, które może dokonać sygnalista
 • sprawy objęte pojęciem whistleblowing´u